تفاوت اصلی مدل پرو با مدل پلاس کروماکی لند در ضخامت آن است و به این صورت است که ضخامت مدل پرو ، حدود 2 برابر بیشتر از مدل پلاس می باشد.

فون کروماکی مدل پرو

مقایسه مدل های پرو و پلاس نسبت به یک دیگر

فهرست